Haha..NEVER upset

Mấy bữa nay mày bị sao vậy Trang..Thế giới này là oyster của mày mà..Mày nhớ cảm xúc đầu tiên của mày khi nói trúng tuyển Aswig không? Mày lúc đó vui quá đến nỗi không nhận lương tháng 13 mà, mà cái cty hiện tại mày có happy đâu..có môt ông già pí-èm xấu tánh hahaa..cổ hũ…Mày không nên buồn về những ng khác nói như “Mày giống đi xin xỏ việc hơn..” “..vì e quá cần công việc đó” có con moẹ gì đâu phải buồn, mình đậu cty mình thích mà, với lại mày nhớ project mà mày dự định làm khi qua cty Aswig $1/day to learn English and never take a nap chỉ có qua công ty mới mày giỏi ra..đừng sống mà bao quanh bởi quá nhiêu con gà lôi…với lại nếu mày có ghim những gì người khác nói thì hãy ghim nó làm Động Lực…hãy cho họ chống con mắt mà xem…hãy làm trong im lặng và khiến thành công mình thành 1 tiếng nổ lớn…Shake it off!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s